§1. Postanowienia ogólne

 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest udostępnianie Użytkownikom treści, w celu umożliwienia bezpłatnego zapoznawania się z nimi.

 2. Strona internetowa funkcjonuje zgodnie z Regulaminem i

  przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie

  internetowej Serwisu. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks Cywilny.

 5. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:

  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,

  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą

   JavaScript,

  3. dostępem do kont w zewnętrznych serwisach

   społecznościowych, w przypadku zamieszczania opinii z ich

   użyciem.

 6. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez

  Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2. Podstawowe funkcjonalności serwisu

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:

1. udostępnienie formularza kontaktowego, 2. udostępnienie wyszukiwarki Artykułów, 3. wprowadzenie komentarza do Artykułu, 4. ocenianie Artykułu,

5. udostępnienie aplikacji Disqus,

6. polecenie zasobów Serwisu.

 1. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy

  uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi do 14 dni roboczych, przy użyciu funkcjonalności Serwisu albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e- mail do Użytkownika.

 2. Aby skorzystać z funkcjonalności oceny Artykułu należy oznaczyć preferowaną wartość w postaci właściwej ilości punktów odpowiadających deklarowanej ocenie. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, Użytkownik może użyć konta w zewnętrznych serwisach internetowych.

 3. Aby wyszukać Artykuły w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Artykułów w Serwisie przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

 4. Aby wprowadzić komentarz do Artykułu, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej treści.

§3. Warunki korzystania z Artykułów bezpłatnych

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników na odległość i za pośrednictwem Serwisu, Usługę bezpłatnego udostępnienia Artykułów.

 2. Przedmiot Usługi stanowi bezpłatne udostępnienie przez Usługodawcę Artykułów zamieszczonych w obszarze Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią na odległość, w celu ich wykorzystania zgodnie z warunkami określonymi w następnym punkcie.

 3. Artykuły mogą stanowić recenzje lub opisy karm zwierzęcych. Usługodawca zastrzega, iż nie mają one charakteru doradztwa i są wyrazem subiektywnych opinii Usługodawcy, popartych wiedzą w zakresie żywienia zwierząt, opublikowanymi wynikami badań nad produktami i półproduktami wchodzącymi w skład pasz i karm dla zwierząt oraz informacjami publikowanymi przez poszczególnych producentów karm dla zwierząt.

 4. Artykuły zawierające recenzje lub opisy karm zwierzęcych zostały sporządzone według ich stanu na dzień podany w treści artykułu. Z uwagi na możliwe zmiany w składzie, Usługodawca rekomenduje każdorazowe sprawdzenie ich aktualności, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji opartej na treściach opublikowanych w Artykułach.

 5. Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie Artykułów udostępnionych bezpłatnie, stanowi udzielenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika odpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu umożliwienia korzystania z tych Artykułów, z zachowaniem niniejszych warunków.

 1. Artykuły stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

 2. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Artykułów ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych Artykułów i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

 3. Prawo do używania Artykułu, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w trakcie wyświetlania zawierającej Artykuł strony internetowej Serwisu.

 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać Artykułów, ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian tych Artykułów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze Artykułów.

 5. Licencja jest ograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Artykułu podlegającego warunkom licencyjnym. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności tego utworu.

6. Udostępnienie Artykułów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

§4. Newsletter

 1. Przedmiotem newslettera jest świadczenie Usługodawcy, polegające na cyklicznym przesyłaniu informacji, między innymi handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 2. Aby zamówić newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.

 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia newslettera jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zamówienia newslettera.

 4. Wypisanie z listy subskrybentów newslettera może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu funkcjonalności wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgłoszenie reklamacji może zostać zgłoszone listem lub przy pomocy wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego.

 2. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:

1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

2. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.

 1. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

 2. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§6. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§7. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.

 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach

naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub

normy etyczne.

 1. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i

  niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

 2. Serwis może zawierać utwory podmiotów trzecich, w stosunku do których Usługodawca nie udziela licencji.

§8. Warunki publikacji treści przez użytkowników

 1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.

 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, w celu stwierdzenia, czy wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik powinien upewnić się, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.

 4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik powinien upewnić się, iż osoby te wyraziły na to zgodę.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:

  1. bezprawnych,

  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,

  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy

   lub osób trzecich,

  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub

   naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§9. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie dacie jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:

  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,

  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.

 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

  §10. Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz

   nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w

   stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za

   pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,

  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących

   Konsumentami.

 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu

pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 1. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

 3. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

 4. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

  §11. Definicje użyte w regulaminie

A r t y k u ł to utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, udostępniony w obszarze Serwisu w całości albo częściowo, w celu umożliwienia Użytkownikom nieodpłatnego uzyskania dostępu do jego treści.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin to niniejsze warunki korzystania z Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: przewodnikpokarmach.pl.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to firma ETO FUTURA, z siedzibą w Oslo (0177) przy ul. Westye Egebergsgate 1A, 927 079 658, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz

przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.